دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : محمد   طلائی پور

پست الکترونیکی : m.talaeipoor@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : علوم و صنایع چوب و کاغذ
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : 1366-1371، دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : علوم و صنایع چوب و کاغذ
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : 1372-1375، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : علوم و صنایع چوب و کاغذ
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : 1375-1381، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

 

  • عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1376 تاکنون
  • مدیر گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1388- 1394
  • معاون دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی از سال 1393 تاکنون


عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : علوم و صنایع چوب و کاغذ

محل خدمت : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 16

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ - معاون دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1376/12/01

محمد طلائی  پور

محمد طلائی پور

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : دانشیار

^